یارب آن یوسف گمگشته به من باز رسان

               تاطرب خانه کنی بیت حزن باز رسان

ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف

             این زمان یوسف من نیز به من باز رسان

رونقی بی گل خندان به چمن باز نماند

            "یارب آن نوگل خندان به چمن باز رسان"

ازغم غربتش آزرده خدایا مپسند

            آن سفرکرده ی ما رابه وطن باز رسان

نام شاعر: شهریار

دسته بندی