سخن روز

امیرالمومنین امام علي (ع) :

درانتظارفرج باشید واز رحمت وکارگشایی خدا ناامید نشوید، زیرا بهترین اعمال در نزد خدای بزرگ انتظار فرج است.

 

تاریخ انتشار: 6 فروردين, 1396 - 08:00

فرزندی دارم که بشدت از جمع گریزان است. نمی داند در حضور مردم چگونه باید رفتارکند، صورتش به شدت سرخ می شود. رفتارش در خانه و مدرسه متفاوت است و هیچ وقت ازحق خود دفاع نمی کند.

کمرویی مقوله ای ناروشن است، هر چه نزدیکتر به آن بنگریم. تنوع بیشتری در آن مشاهده می کنیم. بنابراین قبل از آن که درباره نحوه مقابله با آن فکر کنیم، باید از مضمون کمرویی شناخت بیشتری داشته باشیم.

تعریف کمرویی

کمرویی، صفت فردی است که به خاطر ترسویی، احتیاط کاری و عدم اطمینانش، نزدیک شدن به آن مشکل است. فرد کمرو هشیارانه از مواجهه با افراد یا چیزهای مشخص یا انجام کاری همراه آنان بیزار است. در گفتار یا کردار خود ملاحظه کار است، از ابراز وجود بیزار است و به طور محسوسی ترسوست. ممکن است فرد کمرو کناره گیر یا بی اعتماد ویا ازخمیر مایه ی دیگری باشد: شخصیتی پرسش انگیز، بی اعتماد و مشکوک. فرهنگ لغت، کمرویی رابه عنوان ناراحت بودن در حضور دیگران تعریف می کند.

اما به نظرنمی رسد که این تعریف مطلب زیادی به آنچه عموماَ درباره کمرویی می دانیم بیفزاید هیچ تعریف واحدی کفایت نمیکند. زیرا کمرویی برای افراد مختلف دارای معانی متفاوت است. کمرویی شرایط پیچیده ای است که آثارمختلفی بر جای می گذارد، از ناراحتی مختصر تا ترس بی مورد از مردم و روان رنجوری حاد.

علل کمرویی کودکمان چیست؟

کمرویی علل مختلفی دارد، بعضی از آنها از این قرارند:

• وجود فــــرد کمرو در خانواده مثل پدر، یا مادر کمـــرو و الگوگیری کودک از او

• تحقیــــر کـــودک در خانه و مدرسه

• برچسب کمـــرویی بر کـــودک زدن و تلقین کمــــرویی به او

• مقایسه کـــودک با دیگــــران

• توقــــع بیش از حد از کـــودک داشتن

• تجارب منفــــی کـــودک در موقعیت های مختلف

• نقل مکان هـــای مکــــرر خانواده

• تـــــرتیب توالد

• طلاق یا مـــرگ یکی از والــــدین

• آرمان گــــرایی والدین و یا جامعـــــــه

دسته بندی