• این حقیقت است كه انسان نیاز خود را به حجّت خدا احساس كرده، خواستار ظهور او مى‌شود و به او عشق و ارادت مى‌ورزد، همان چیزى كه رسول اکرم(ص) آن را اجر رسالتش قرار داده و آن را راه رسیدن به قرب معبود خوانده است. اینان به سوى حجّت مى‌شتابند و زمینه را براى ...

دسته بندی