• در بسیاري از روایات، آن حضرت با القابِ قائم( 1 ) و مهدي، یاد شده و در موردِ قائم، بسیار می شد که در زمانِ ائمّه(علیهم السلام) بر اثرِ ظلم و فساد حاکمانِ غاصب، امامان به یادِ امام زمان(علیه السلام) می افتادند و می فرمودند:«قائم ما انتقامِ ما را خواهد گرفت» قائم یعنی ...
  • امام زمان(علیه السلام) در پنج سالگی به امامت رسید و عهده دارِ این مسئولیتِ خطیر و بزرگ گردید. آیا این مسئله جنبه استثنایی داشت، یا امري معمولی و عادّي بود؟ در باورِ ما شیعیان، امامت در سنینِ کم، محذوري ندارد و نمونه هايِ دیگري نیز داشته است...
  • این گونه میتوان تصوّر کرد که برايِ امام حسن(علیه السلام) نوزادي به دنیا بیاید و مخالفان، با آن همه دقّت و حسّاسیت و گماردنِ جاسوس هاي فراوان در منزلِ امام و وابستگانِ آن حضرت، از تولّدِ نوزاد آگاه نگردند. آیا این مسئله عادي و طبیعی بود، یا اعجاز و خرق عادت؟...
  • حسن بن منذر می گوید: روزي حمزة بن ابیالفتح نزد من آمد و گفت: بشارت باد که دیشب خدا به امام حسن فرزندي عطا کرده، لیکن دستور داده که امرش را مخفی بداریم. نامش را پرسیدم...
  • یعقوب بن منقوش گوید: وارد بر امام عسکري(علیه السلام) شدم و او بر نیمکت سنگی نشسته بود و سمتِ راستش اتاقی بود که بر درِ آن پرده اي آویزان بود. گفتم: سرورم! صاحب الامر کیست؟ فرمود: پرده را بردار...
  • شبانگاه که شب نیمه شعبان سالِ دویست و پنجاه و پنج بود، وقتی خواستم به منزلَم مراجعت کنم، امام حسن(علیه السلام) فرمود: عمّه جان! امشب در خانه ما بمان، زیرا ولیِّ خدا و جانشینِ من در این شب متولّد خواهد شد. پرسیدم از کدام کنیزانت؟ فرمود ...
  • حکیمه خاتون، دختر جواد الائمه(ع)خانمی است بسیار متدین و بسیار عالی مقام، کنیزي دارد به نام نرجس که همین نرجس ابتدا که آمد، کنیز حکیمه خاتون شد؛ حکیمه خاتون وقتی وارد مجلسی می شد، نرجس خم می شد و کفش هاي حکیمه خاتون را برمی داشت و بعد که ...
  • شیخ « مفید» از قولِ « حکیمه » ، دخترِ امام جوادعلیه السلام این گونه روایت می کند: ابومحمّد حسن بن علی(ع ) با پیکی مرا به نزدِ خود خواند و گفت: اي عمّه، امشب افطار را در نزدِ ما بگذران؛ زیرا پانزدهم شعبان است، امشب خدايِ متعال « حجّتِ » خود را ...
  • دوازدهمین امامِ شیعیان، فرزندِ امام حسن عسکري(ع) در سپیده دم جمعه، نیمه شعبان، سالِ 255 هجري قمري در سامرّا چشم به جهان گشود.؛ سالِ تولّد آن حضرت 254 ، 256 ، 257 ، و 258 هجري قمري نیز گفته شده است. این اختلاف می تواند به دلیل ...

صفحه‌ها

دسته بندی