اي مركز ثقل كهكشان دل من خورشيد بلند آسمان دل من عمريست كه من منتظر ديدارم يك جمعه بيا به جمكران دل من
مسجدجمکران,امام زمان(عج)مهدویت,امام مهدی

صفحه‌ها

دسته بندی