کمال در سایۀ تقوا حاصل می شود و نتیجۀ تقوا آرامش روحی و روانی است.

خداوند در آیۀ 55 سورۀ انعام، تقوا را نتیجۀ رحمت خود می داند؛ لذا وقتی که انسان به کمال رسید، به جایی می­رسد که خداوند رحمتش را بر او نازل می کند. خداوند درآیۀ 25 سورۀ مائده می فرماید: تقوا وسیلۀ قبولی عمل است. پس وقتی به کمال رسیدیم همۀ اعمال ما مورد قبول خواهد شد.

یکی از ثمرات رسیدن به کمال این است که در مسائل مادی زندگی دغدغه و دلشوره نخواهیم داشت، بلکه در آرامش کامل هستیم.

Subscribe to RSS - اضطراب زندگی

دسته بندی