کمال در سایۀ تقوا حاصل می شود و نتیجۀ تقوا آرامش روحی و روانی است.

خداوند در آیۀ 55 سورۀ انعام، تقوا را نتیجۀ رحمت خود می داند؛ لذا وقتی که انسان به کمال رسید، به جایی می­رسد که خداوند رحمتش را بر او نازل می کند. خداوند درآیۀ 25 سورۀ مائده می فرماید: تقوا وسیلۀ قبولی عمل است. پس وقتی به کمال رسیدیم همۀ اعمال ما مورد قبول خواهد شد .

یکی از ثمرات رسیدن به کمال این است که در مسائل مادی زندگی دغدغه و دلشوره نخواهیم داشت، بلکه در آرامش کامل هستیم.

Subscribe to RSS - اضطراب زندگی

دسته بندی