1.  ناکامی های او را در زندگی کاهش دهید. به گونه ای که نگذارید از شما بترسد.

2.  از کارهای خوبشان احساس رضایت کنید و به زبان بیاورید.

3.   نسبت به کارهایشان سؤال داشته باشید و اگر پاسخی نادرست داشتند راه حلّ ارائه کنید.

4.  مسؤولیت های پی در پی، از ساده به مشکل، به آنها بدهید تا توانایی مقابله با مشکلات را پیدا کنند.

5.  به حرف­های آنها گوش کنیم و اگر وقت نداریم، حتماً برایشان وقت خاصّی را معیّن کنیم.

Subscribe to RSS - درمان دروغگویی

دسته بندی