1.  ناکامی های او را در زندگی کاهش دهید. به گونه ای که نگذارید از شما بترسد.

2.  از کارهای خوبشان احساس رضایت کنید و به زبان بیاورید.

3.   نسبت به کارهایشان سؤال داشته باشید و اگر پاسخی نادرست داشتند راه حلّ ارائه کنید.

4.  مسؤولیت های پی در پی، از ساده به مشکل، به آنها بدهید تا توانایی مقابله با مشکلات را پیدا کنند.

5.  به حرف­های آنها گوش کنیم و اگر وقت نداریم، حتماً برایشان وقت خاصّی را معیّن کنیم.

عامل اوّل، احساس کمبود شخصیّتی است که البتّه از همان کودکی قابل پیشگری است؛ با دوری از محبّت­های افراطی و برخوردهای تحقیر آمیز، می توانیم جلوی این پدیده را گرفته و شخصیّتی بزرگ را به او ارزانی کنیم.

عامل دوّم، نداشتن ِصراحت، صداقت و صمیمیّت است که عاملی مهم در شکل گیری رذیله دروغگویی در شخصِّت کودک به شمار می­آید.

دروغ یکی از عوامل مهمّ در ایجاد استرس و فشار روانی در کودکان است، مخصوصاً دروغ تدافعی در بین کودکان، نوجوانان و جوانان بیشتراز دروغ تعمّدی شیوع دارد.

انواع دروغ تعمّدی:

۱. دروغ اوّل  در بازی است؛ که کودک در حین بازی برای این که حوادث تخیلی در ذهن خود را به مخاطب خود بقبولاند، مرتکب آن می شود. در این جا توصیه می شود پدر و مادر چند امر را رعایت کنند؛

Subscribe to RSS - دروغگویی کودکان

دسته بندی