نکته 32 شاهدِ تولّد
نسیم و ماریه خدمتکارانِ امام حسن(علیه السلام) روایت کرده اند که: وقتی صاحب الامر متولّد گشت بر دو زانويِ خویش نشست و انگشتانَش را به سويِ آسمان بلند نمود، سپس عطسه اي نموده فرمود:« الحمدللَّه رَبِّ الْعالَمین »(1)
نکته 33 معرّفیِ مولود
ابوغانم خادم می گوید: فرزندي برايِ امام حسن(علیه السلام)متولّد شد که نامش را محمّد گذاشت. روزِ سوّم، آن کودك را به اصحابَش نشان داده فرمود: این فرزندم بعد از من صاحب و امام شماست و همان قائمی است که همه در انتظارش می باشند، وقتی که زمین را جور و ستم فرا گرفت قیام می کند و عدل و داد را بر پا می دارد.(2)
نکته 34 شاهِد تولّد
ابوعلی خیزرانی از کنیزي که او را به امام حسن عسکري(علیه السلام) بخشیده بود، نقل کرده که گفت: من در تولد صاحب الامرحاضر بودم و نام مادرش صیقل است.(3)
نکته 35 شاهدِ تولّد
حسن بن منذر می گوید: روزي حمزة بن ابیالفتح نزد من آمد و گفت: بشارت باد که دیشب خدا به امام حسن فرزندي عطا کرده، لیکن دستور داده که امرش را مخفی بداریم. نامش را پرسیدم، گفت: نامش محمّد است.( 4)

منبع: کتاب هزار و یک نکته پیرامون امام زمان (عج)، محمد رحمتی شهر رضا

1.اثبات الهده، ج7، ص293، اثباه الوصیه، ص 197

2.اثباه الهده، ج 6، ص431

3.منتخب الاثر ص343

4.اثباه الهده، ج6، ص432

Subscribe to RSS - شاهد تولد

دسته بندی