آمادگی برای امر ظهور با انجام وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ ماست به ویژه تکالیف زمان غیبت مثل: انتظار فرج، دعا، صبر، خودسازی، رشد فکری، اجتماعی به دست می آید.

 

 

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار

کاری از :خانم مقدم

Subscribe to RSS - عوامل ظهور حضرت مهدی

دسته بندی