مهدى فاطمه، عليه السلام، چقدر دلم براى لحظه ‏هاى آمدنت تنگ شده است.
اى كاش مى‏ آمدى و بر شنزار قلبم مى ‏باريدى. 
اين روزها كه پرنده كوچك حرفم پشت ميله‏ هاى سخت‏ حنجره زندانى است اى كاش تو مى‏ آمدى و با باريدن ابر روح انگیز ‏يكباره وجودم را دريايى مى‏ كردى. 
اى كاش تو مى‏ آمدى تا گل ها نفسى تازه مى‏ كشيدند و درخت ها روزى هزار بار سبز مى‏ شدند. 
امروز باغ خيالم مى‏ تپد، بيش از هميشه. 
امروز دست هايم را به بوى نيايش به سوى تو دراز كرده‏ ام و آسمان بي كرانت را به وضوح لمس مى‏ كنم.
دست هايم تا نهايت آسمان قد مى‏ كشند و از چشمانم، اقيانوس ها جارى می ‏شوند. 
مهدى جان! امروز عزم رويش دارم. 
بذرى مى‏ شوم و خود را در خاك پايت پنهان مى ‏كنم. 
مى‏ روم سنگ ها را در هم مى ‏شكنم و تا سبزترين نقطه هستى بالا می ‏روم. 
بهاران آرام آرام، در برگ هايم مى ‏خزند و ساقه ‏هايم عاشقانه تو را فرياد مى ‏زنند. 
غروب، عطر تو در كوچه پس كوچه‏ هاى غبارآلود دلم مى‏ پيچد و كوچه ‏هاى خاك گرفته ‏ام از بوى خوش تو سرشار می ‏شود. 

Subscribe to RSS - متن ادبی گل انتظار

دسته بندی