در جامعه شناسی خانواده نیز می توان سهم مرد را بیشتر معطوف به وظایف بیرون از خانواده، یعنی جامعه دانست. مشاغل جامعه بر دوگونه است:

الف ـ مشاغل دولتی

بی­ شک خانواده امروز ایرانی با خانواده متعادلی که باید سنگ بنای یک جامعه سالم باشد، فاصله زیادی دارد. در گذشته بعضی سنت های غلط مانند بی عدالتی و ستم در حق زنان به خانواده ایرانی آسیب می رساند و امروزه، آموزه های مدرن مانند انکار تفاوت های جنسیتی، درهم­ آمیختگی نقش ها، فردگرایی و اصالت لذت های دنیایی، سلامت و ثبات و حتی کیان خانواده ایرانی را به خطر انداخته و آسیب های جدی اجتماعی به بار آورده است.

زن و مرد در نظام آفرینش از یک سنخ است، و هر دو از نفس واحده که حضرت آدم باشد به وجود آمده اند. قرآن کریم می فرماید: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا. (سوره نساء)

«ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید; و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد; و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت».

 (هوالذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منهازوجهالیسکن الیها)(اعراف،۷/۱۸۹).

در اسلام زن و مرد که رکن اصلی نظام خانواده را تشکیل می دهند حقوقی دارند، و چه بسا که هرکدام حقوق و تکالیف مشابه و مشترکی نیز دارند نظیر حق حیات، حق مسکن، حق حضانت، و نظیر تکالیف احکام عبادی اعم از واجب و حرام و مستحب و مندوب از قبیل وجوب نماز، روزه، زکات، وحج و صله ارحام، و حرمت خمر، قمار، رشوه ودزدی و غصب و سایر محرمات.

اریک اریکسون معتقد است که هیتلرخشم گسسته میلیون ها نوجوان را برانگیخت. او در هیئت رهبر گروه های جوان ظاهر شد تا خشم آنها را سازمان دهد. این خشم واکنش ناخودآگاه آنها در برابر طرز پرورش خود بود که در اسطوره ی ( نژاد برتر) متجلی شد. کلیمی های قربانی شده ، قربانیان آلمانی های تحت ستم والدین پرخاشگر، مستبد و زورگو بودند. این ( برون ریزی ملی ) نتیجه منطقی یک زندگی خانوادگی مستبدانه بود که در آن یک یا دو نفر، با نام پدر و مادر، همه قدرت ها را در اختیار دارند و می توانند با فرزندان خود هر کاری که می خواهند بکنند.

در نظام های سالم خانوادگی، نقش ها هم سالم هستند و فرزندان از رفتار پدر و مادر الگو می گیرند. پدر و مادر نقش آموزگاران را بازی می کنند، روی فرزندان خود وقت صرف می کنند، به آنها توجه می نمایند و آنها را جهت می دهند.

در نظام های سالم خانوادگی نقشها انعطاف پذیرند و دست به دست می شوند. حرکت آرام و آهسته است، تبادل افکاربا یکدیگر دارند، روابط آنها با هم ملایم است. مادر ممکن است در یک زمان براساس اقتضا در نقش بلا گردان ظاهر شود و سپس، این وظیفه به پدر و چندی بعد به فرزندان واگذارگردد.

نظام خانوادگی را از جهت دیگر می توان به نظام ” باز و بسته ” تقسیم کرد.

در نظام باز خانوادگی

الف- سطح ارزش اعضاء خانواده بالاست و هر یک از اعضاء ارزش دیگری را درک می کند و به او احترام می گذارد.

ب- ارتباط اعضاء خانواده با یکدیگر صادقانه، روشن و مستقیم است. از بیان مطالب ترسی ندارند و مقاصد خود را به وضوح بیان می کنند.

۱- جرئت داشتن به جای پرخاشگری

۲- توجه به زمان اکنون و اجتناب از مراجعه به سوابق امر

۳- اجتناب از پرگویی و نپرداختن به جزئیات

۴- اجتناب از داوری

۵- صداقت داشتن و توجیه واقعیت ها به جای کمال طلبی

۶- اجتناب از سرزنش

۷- گوش کردن پویا

بیشتر افراد خانواده های پریشان دچار بیماری جسمی هستند. در واقع بدن آنان در برابر جوی غیر انسانی، واکنشی انسانی نشان می دهد و بیان کننده ی وضع ناخوشایند آنان است.

بدن ها شق و سفت یا دولا و خمیده است؛ چهره ها عبوس و غمگین و مانند ماسک بی احساس به نظر می رسد؛ چشم ها فرو افتاده است و نگاه ها از مردم می گریزد. بدیهی است که گوش ها نمی شنوند ، صداها هم خشن و گوش خراش هستند.

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - نظام خانوادگی

دسته بندی