وجعلنا وایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی من آل محمد:

خداوند ما را با شما از خونخواهان حسین بن علی در معیت و

همراهی ولی او، که امام مهدی از آل محمد است، قرار دهد.

این عبارت را شیعیان و دوست داران حسین در روز عاشورا

به هم دیگر تذکر می دهند و شعار خود قرار می دهند.

 

 

 

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار

کاری از: خانم شاکری

 

Subscribe to RSS - ویژگیهای زیارت عاشورا

دسته بندی