' اذا خرج القائم خرج من هذالامر من کان یری انه من اهله و دخل فیه شبه عبده الشمس والقمر'
چون قائم (عج) قیام کند، کسی که گمان میرفت اهل این امر باشد از آن خارج میشود. در مقابل، افرادی که مانند خورشید و ماه پرستان هستند به آن می پیوندند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگروه پاورپوینت وارثان انتظار

کاری از :خانم شریف نیا

 

 

 

Subscribe to RSS - یاوران مهدی عج

دسته بندی