• یارب آن یوسف گمگشته به من باز رسان تاطرب خانه کنی بیت حزن باز رسان ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف این زمان یوسف من نیز به من باز رسان
  • دوباره فصل شکفتن، دوباره شبنم ماه دوباره خاطره‌ای از طراوتی دلخواه پُر از نشانة شوق است کهکشان خیال پر از صدای تماشاست کوچه‌های نگاه
  • یا امام العصر ما زان توایم بنده انعام و احسان توایم برنمی‌داریم سر از خاک درت تا ابد بر عهد و پیمان توایم
  • بگذر ز خود که طی کنی آن راه دور را مؤمن به غیب شو که بیابی حضور را تکلیف چیست؟ منتظران ظهور یار! آماده‌ایم ما همه آیا ظهور را؟!
  • تا به کی آقای ما تنهاست یا زهرا مدد تا به کی آواره در صحراست یا زهرامدد تا به کی خیمه نشین آستان غیبت است شیعه را این غصه غم افزاست یا زهرا مدد
  • دهید مژده به یاران که یار مى آید قرار گیتى چشم انتظار مى آید کلید صبح به دست و سرود عشق به لب ز انتهاى شب آن شهسوار مى آید
  • پيچيده در پس كوچه هاي دل صدايت حتي نشد باران حريف رد پايت گرچه صنوبر پيش پايت ايستاده هر بيد مجنون قامتش خم شد برايت
  • همیشه رهسپرم سوی جاده ی خورشید منم مسافر پای پیاده ی خورشید چه فرق می کند از پشت ابر هم باشد به طالبش برسد استفاده ی خورشید
  • تسبيح اشک هاي سحر بي نتيجه نيست در گـريـه ديـده ايـم اثـر بي نتيجه نيست بــاور کــنـيـد آهِ جگـر بي نتيجه نيست اين قدر باز ماندن در بي نتيجه نيست

صفحه‌ها

دسته بندی